Značka, které důvěřují přední české porodnice E-shop Zaslat vzorek zdarma Přihlášení k odběru novinek

Fulltextové vyhledávání

Cizí měny

  • Česká koruna
  • Euro
  • Česká koruna
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Velká soutěž MonPeri

Velká soutěž MonPeri



Datum konání:
1.3.2018
Datum ukončení:
30.6.2018

Velká soutěž o půlroční balení plen MonPeri

Vyfoťte Vaši miminko s našimi plenkami a fotografii s označením obchodu,kde plenky kupujete a s #mojeMonPeri umístěte na náš Instagram nebo Facebook. Soutěž probíhá od 1.3.2018 do 30.6.2018

Instagram: monperi.cz
Facebook: MonPeri

  • označ to se mi líbí stránku MonPeri na Instagramu/Facebooku
  • nahraj fotografii miminka s výrobkem/výrobky MonPeri na facbookový nebo Instagramový profil MonPeriVelká soutěž o půlroční balení plen MonPeri
  • Označ pomocí @ prodejnu kde byl/byly výrobky MonPeri zakoupeny
  • označ fotografii #mojeMonPeri

 

Hodně štěstí!

 

 

Pravidla soutěžní akce "Velká soutěž MonPeri"
 
Pořadatel a organizátor soutěže: VAMARI s.r.o., Krátká 911, 330 23 Nýřany
 
 
1. Doba trvání soutěže
Soutěžní akce s názvem „Velká soutěž MonPeri“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 1. 3. do 30. 6. 2018 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.
 
2. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jako ,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu https://www.facebook.com/MonPeri nebo https://www.instagram.com/monperi.cz a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.
Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky a ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v rámci Slovenska.
 
3. Mechanika
Soutěže se lze zúčastnit nákupem výrobku MonPeri v jakékoliv prodejně, která vydává platný daňový doklad.  v období od 1. 3. 00:00 do 30. 6. 2018 23:59.
Soutěžícím se stává osoba, která v době konání soutěže na instagramových stránkách nebo facebookových stránkách označit stránku "to se mi líbí". V dalším kroku musí soutěžící nahrát soutěžní fotografii dle bodu 4 těchto pravidel. V případě̌, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu, nemůže se zúčastnit soutěže a organizátor tohoto soutěžícího s touto registrací bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřadí. Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím fotografií. Fotografie je možné nahrávat opakovaně̌ (vždy novou fotografii, tj. každou fotografii pouze jednou). 
 
Organizátor vylosuje 1.7.2018 z fotografií z období od 1. 3. 00:00 do 30. 6. 2018 23:59 (z Facebook - http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion a Instagram - http://www.giveawation.com). Výběr výherců je dán předem stanoveným automatickým algoritmem. Poté se vylosuje jeden vítěz pomocí náhodnému tahu.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zaraženy. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít pochybnosti o způsobu získání fotografií ze strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
 
4. Soutěžní fotografie
Účastník soutěže zakoupí v době konání soutěže (od 1. 3. do 30. 6. 2018) v jakékoliv prodejně na území České republiky nebo Slovenské republiky soutěžní výrobky a uschová si účtenku pro případ výhry (datum nákupu je akceptován od 1. 3. do 30. 6. 2018), následně vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku značky MonPeri a číslem BKP/DKP kódu s datem nákupu, vstoupí na stránku nebo facebookový profil dle bodu 2 těchto pravidel, označí stránku "to se mi líbí", nahraje soutěžní fotografii, označí pomocí @ prodejnu kde byly soutěžní výrobky zakoupeny, a označí #mojeMonPeri.
Fotografie musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii musí být jasně vidět: soutěžní výrobek MonPeri. Fotografie musí být ostrá! Každá nahraná fotografie musí být originální a pořízena daným soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie, které budou na Instagram a Facebook vloženy opakovaně̌ a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny.
 
5. Výhry
Soutěží se o půlroční balení plen(24 balení) dle velikosti odpovídající stáří dítěte soutěžícího. 
 Výhra je určena pouze pro osobní účely.
 
6. Výherce
Výherce bude o své výhře informováni prostřednictvím Facebookové zprávy v Messengeru nebo prostřednicím soukromé zprávy na Instagramu. Výherce bude uveřejněn na webových stránkách www.monperi.cz, https://www.facebook.com/MonPeri a https://www.instagram.com/monperi.cz 
 
Výhra bude výherci zaslána (předána) nejpozději do 15. 7. 2018 a to prostřednictvím předem smluvené kurýrní společnosti dle místa doručení. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za doručení výhry kurýrní společností. Vrácená zásilka nebude opětovně zasílána výherci. Výherce si ji může po předchozí domluvě s organizátorem vyzvednou osobně. (žádostí poslanou emailem na info@monperi.cz)
Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.
 
Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 
7. Všeobecné podmínky
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 31. 8. 2018. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.
Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.
Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla
jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Registrací do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na webu a masmediích a dále, aby pořadatel a/nebo organizátor po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti VAMARI s.r.o., Krátká 911, 330 23 Nýřany, IČ 04140265 jako správci pro účely provedení soutěže, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. V kontextu Slovenské republiky je tento souhlas umožněn ve smyslu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů a zákona č. 646/2005 Z. z. o ochraně některých rozhlasových programových služeb a televizních programových služeb a služeb informační společnosti, v platném znění.
Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 5 let od udělení souhlasu.
V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (i) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu. Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na emailu info@monperi.cz odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:
· k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
· k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.
· s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.
 
Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.monperi.cz
Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako se souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.
 
9. Soutěžní příspěvky
V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyřadit ze soutěže a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:
· příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;
· příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky nebo Slovenska;
· příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle pořadatele nebo organizátora porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání;
· příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
· příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
· obsah příspěvku dle uvážení pořadatele neodpovídá tematickému zadání soutěže „Miminko s výrobkem MonPeri“.
Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek (text/fotografie) je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.
Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.
Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značky a výrobků Milka a /nebo pro obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost přidání příspěvku do soutěže v jednom daném okamžiku v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně soutěžícího ani na straně pořadatele, organizátora nebo jiných spolupracujících třetích osob, také neprovádí žádné neoprávněné zálohy dat umístěných mimo aplikaci a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli dat v kontextu se soutěží.
 
10. Další důležité podmínky soutěže
Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V kontextu Slovenské republiky je tento souhlas udělen v souladu s § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění, a to taky po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.monperi.cz
Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook.
 
V Nýřanech dne 1. března 2018

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.