Porodnice Praha 10 - Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Gynekologicko-porodnická klinika

Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

www.fnkv.cz/gynekologicko-porodnicka-klinika-kontakty.php

 

Kontakt:
Přijímací kancelář kliniky: +420 26716 2369 

e-mail: gynsec@fnkv.cz 

Vrchní sestra - Mgr. Jana HANŽLOVÁ:

+420 26716 2360 e-mail: jana.hanzlova@fnkv.cz

  Oddělení porodnické  +420 26716 2364
 Porodní sál  +420 29647 2738
 Novorozenecké oddělení  +420 26716 2735
 Oddělení standardní gynekologie  +420 26716 2363

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Porodnická ambulance

Je v provozu NON-STOP. Slouží k vedení těhotenské poradny pro zdravé rodičky v posledním měsíci těhotenství a ve vyhrazeném čase i pro rizikové těhotné v celém průběhu gravidity.
Mimo ordinační hodiny probíhá v této ambulanci i příjem těhotných a rodících žen na lůžkovou část kliniky.

 
Součástí ambulance je i ultrazvukový přístroj k posouzení stavu plodu.

V samostatné místnosti nezávisle probíhá i snímání kardiotokografického záznamu ke sledování ozev plodu v indikovaných případech.

Informace pro rodičky uvádíme na stránkách oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství.

 

Představení nového porodního sálu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace k porodu
Naše porodnice nabízí registraci k porodu již na začátku těhotenství. Výhodou registrace rodiček je, že žena může od začátku těhotenství využívat služby naší pohotovostní ambulance a pak v čase porodu bude její dokumentace plně k dispozici. Probíhá u nás i čilá komunikace s registrujícími obvodními gynekology, právě ve prospěch rodiček a těhotných žen.

Pravidla registrace

Rodička (nebo zastupující osoba) se dostaví s těhotenskou průkazkou a průkazem pojištěnce na recepci kliniky od 14. týdne těhotenství (tj. od 14+0). Registrace k porodu je možná kterýkoli pracovní den mezi 8:00 a 15:00. Registrace je možná do naplnění kapacity a není omezena bydlištěm těhotné. Potvrzení o registraci bude vyznačeno v těhotenské průkazce spolu s datem a hodinou první návštěvy v prenatální poradně v 36.týdnu těhotenství.
Registrace k porodu znamená, že je naše klinika plně k dispozici klientce v čase nepřítomnosti jejího ošetřujícího gynekologa nebo při nutnosti hospitalizace. Bude-li v těchto případech navštěvovat naší kliniku, budeme mít kompletní potřebné údaje o průběhu gravidity v čase porodu.
Registrované pacientky budou docházet do prenatální poradny naší kliniky od 36. týdne těhotenství. U rizikového těhotenství - podle zvážení ošetřujícího gynekologa - i dříve.

Při vedení prenatální péče a porodů využívá naše porodnice plně výhody klinického pracoviště v kombinaci s individuálním přístupem k přání těhotné ženy a rodičky. Nabízíme možnosti komplexní prenatální péče včetně vyhledávání a včasného řešení vrozených vývojových vad plodu.

Aktuálně bylo naše pracoviště vybaveno moderními CTG monitory Philips Avalon, které umožňují lepší sledování srdeční akce plodu a matky v těhotenství a za porodu. Tyto přístroje též dovolují přesnější monitoraci v případě dvojčetné gravidity.

Na porodním sále je snaha o maximální vstřícnost a ohleduplnost vůči rodičkám. Je možná přítomnost doprovodu k porodu (otec, příbuzný, známý), rodičky se v předporodním období mohou pod dohledem personálu porodního sálu volně pohybovat, jsou k dispozici míče i sprchy. Díky moderním přípravkům je možné opustit klasickou přípravu k porodu klystýry a holením. Maminky nemusí rodit "klasicky" v poloze na zádech, ale na polohovacím porodnickém lůžku v sedě i polosedě, v případě i na boku, dle přání rodičky a dle postupu porodu. Nástřih hráze je prováděn pouze v nutných případech, aby se zabránilo vážnějšímu poranění matky či poškození dítěte. Samozřejmostí je možnost epidurální analgezie při porodu. Kromě epidurální analgezie nabízíme i jiné možnosti úlevy od bolesti, vše je na individuální domluvě rodičky a personálu. Dítě, je-li v pořádku a matka si to přeje, je ihned po porodu položeno matce na břicho, nebo je matce k prsu přikládáno ihned po jeho ošetření.

Doprovod u porodu
Přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu je vítána. Pro zajištění pohodlí našich maminek preferujeme přítomnost 1 osoby u porodu, ve zvláštních případech je možná přítomnost 2 doprovázejících osob. Tyto osoby budou zaškoleny při příchodu k porodu a uhradí poplatek za účast u porodu.

Součástí porodnice je porodnická ambulance, která je rozdělená na ambulanci pro péči o fyziologické těhotné a na ambulanci pro rizikové gravidity. V ambulanci pro rizikové těhotné spolupracujeme i s odborníky jiných oborů (diabetologie, interní medicína, neurologie) v případě, že se jedná o těhotnou s jiným celkovým onemocněním.

Šestinedělí a rizikové těhotenství

Oddělení šestinedělí
Vedoucí: MUDr. Vít DROCHÝTEK
Tel.: +420 267 16 2364 (+420 726 77 2364)

Kontakty

 

Oddělení šestinedělí doznalo v posledních letech řady pozitivních změn. Po generální rekonstrukci v roce 2009 jsou k dispozici jen nové  2 - 3  lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím (koupelna, WC, sprcha) v režimu rooming-in (dítě na pokoji s matkou).

Nadstandardní pokoje (sprcha, televize, telefon, lednička, apod.) Návštěvy jsou zde prakticky bez omezení. Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku.

     

 

Návštěvy na porodnickém oddělení jsou od 14:00 do 19:00 hodin každý den. V případě vícelůžkového pokoje je nutné zohlednit přítomnost dalších pacientek tak, aby nebylo omezeno jejich soukromí a negativně ovlivněna jejich péče o novorozence. Ze zdravotních důvodů (riziko infekčního onemocnění) novorozenců, kteří nemají ještě plně vyvinuté obranné mechanismy, nedoporučujeme návštěvy malých dětí na porodnickém oddělení. Na nadstandardních pokojích nejsou návštěvy časově omezeny, požadujeme pouze informovat službu konající sestry / porodní asistentky o pohybu osob na oddělení.

Na oddělení pravidelně dochází dietní sestra, se kterou se matky mohou dohodnout na výběru stravy (diety) a informovat se o zásadách správné výživy.

Za svoji prioritu považujeme nejen poskytování péče na vysoké odborné úrovni, ale stále více humanizaci porodnictví, individuální přístup a mezilidské vztahy, což je - zejména v porodnictví - mimořádně důležité. 


Oddělení rizikového těhotenství
Součástí porodnice jsou i lůžka pro ženy s rizikovou graviditou. V naší porodnici vedeme porody po ukončeném 32. týdnu těhotenství. Při péči o ženy s předčasným porodem v nižším gestačním týdnu máme nadstandardní domluvu s ÚPMD nebo s Nemocnicí na Bulovce, kam rodičky můžeme v případě nutnosti okamžitě převést. 


Kdy poprvé k nám do prenatální poradny?
Do prenatální poradny Vinohradské porodnice by se měla maminka dostavit poprvé nejpozději v 36.-37. týdnu těhotenství. Přesné datum prvního termínu si zajistí osobně nebo telefonicky v 34.týdnu těhotenství. Později mohou nastat komplikace vzhledem k aktuálnímu přetížení prenatální poradny.
Na termín první prenatální poradny Vás zapíše sestra v ambulantním traktu gynekologicko-porodnické kliniky FNKV.

Co s sebou do porodnice?

Soupis nejdůležitějších věcí najdete - ZDE (PDF; 34 kB)..

 

 

Novorozenecké oddělení

                                                                                                                

Novorozenecké oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady poskytuje v plném rozsahu péči jak fyziologickým tak i nedonošeným novorozencům, kteří se narodili po 32. týdnu těhotenství.

V rámci předporodní přípravy probíhají na klinice kurzy pro nastávající rodiče. Kromě informací o porodu a průběhu hospitalizace na novorozeneckém oddělení, dostávají budoucí rodiče možnost prohlédnout si oddělení a probrat s personálem otázky, které je zajímají. V ošetřovatelské péči je kladen důraz na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence: pozdní podvaz pupečníku, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě (bonding) bezprostředně po spontánním porodu, i po porodu císařským řezem, minimální rušení apod. (vše po domluvě s rodičkou). Samozřejmostí je možnost přítomnosti otce či jiné blízké osoby u porodu. Ošetřující personál má maximální snahu dodržet konkrétní porodní plán. U každého porodu je k dispozici také pediatr – neonatolog pro případnou podporu poporodní adaptace novorozence. Dítě je ošetřováno společně s matkou na porodním pokoji, jakmile to stav obou dovolí, jsou převezeni na rooming-in. Více jak 90% novorozenců je při propuštění z naší porodnice plně kojeno. Podpora tohoto nejpřirozenějšího způsobu výživy začíná časným přiložením k prsu na porodním sále a pokračuje na oddělení dodržováním zásad Společného prohlášení WHO/UNICEF o ochraně, prosazování a podpoře kojení. V případě, že ze zdravotních důvodů není matce umožněno kojit, zprostředkujeme jak psychologickou podporu, tak i doporučení adekvátní výživy novorozence, aby nedošlo ke zbytečné deprivaci rodičů.

 

Snahou ošetřujícího personálu je tak umožnit co nejčasnější propuštění (po 48 hodinách po porodu), aby celá rodina mohla být co nejdříve ve společném domácím prostředí. Na přání rodičů a po domluvě s praktickým dětským lékařem je možné propuštění i dříve (před 48 hodinou) po porodu. Všichni novorozenci jsou během hospitalizace pod kontrolou monitoru dechu. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu či jiné komplikace disponuje oddělení vyšetřovacími metodami u lůžka (např. ultrazvukové vyšetření srdce, mozku, ledvin či rentgenové vyšetření), které umožňují jejich časnou diagnostiku a léčbu. Možnost okamžité mezioborové spolupráce rozšiřuje a zkvalitňuje péči o naše novorozence (plastický chirurg, ortoped, oční specialista, neurolog, kardiolog, genetik, anesteziolog, fyzioterapeut).

V návaznosti na další sledování novorozenců po propuštění z porodnice zajišťuje oddělení ve spolupráci s příslušnými odborníky v rámci FNKV řadu specializovaných služeb:


 •          ortopedické sledování vývoje kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření
 •          screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin a následnou nefrologickou dispenzarizaci
 •          sledování novorozenců s podezřením na neprůchodnost slzných cest a jiných očních komplikací                       očním specialistou
 •          sledování v dětské kardiologické ambulanci dětí s diagnostikovanou srdeční vadou nebo                                   poruchou srdečního rytmu
 •          v případě pozitivního screeningu sluchu další vyšetření na ORL klinice

V roce 2019 byl založen Nadační fond „Život začíná“, s jehož pomocí se doplňuje přístrojová vybavenost nejen na novorozeneckém oddělení, ale i na celé Gynekologicko-porodnické klinice (https://nfzivotzacina.cz).

Na podzim r. 2020 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce porodních sálů a novorozeneckého oddělení a byla vybudována i nová JIP pro novorozence. Rodičky i novorozenci mají k dispozici pro porod a další pobyt v nemocnici prostory odpovídající evropským standardům. Neonatologická JIP zabezpečuje i péči o lehce a středně nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, včetně možnosti dlouhodobé nitrožilní výživy a podpory dýchání.

  

Na základě personálního obsazení a přístrojové vybavenosti se novorozenecké oddělení, spolu s porodnickou částí kliniky, stalo v r. 2021 pracovištěm se statutem „Perinatologické centrum intermediární péče“.

 

Je tedy jedno ze 12 pracovišť v ČR, které je schopno zabezpečit péči o těhotnou, rodičku a novorozence od 32. týdne těhotenství.

Současně, ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie, zajišťuje intenzivní péči v průběhu konzervativní i operační léčby vybraných vrozených vývojových vad. V současné době je oddělení součástí „Centra pro léčbu rozštěpových vad obličeje“, zajištuje perioperační péči o novorozence při tzv. časné plastické korekci rozštěpu rtu, tzn. při operačním řešení v novorozeneckém období, kterou většina rodičů dnes preferuje.

Od r. 2022 bude součástí novorozeneckého oddělení i ambulance, kde jsou možné kontroly novorozenecké žloutenky, doplnění novorozeneckých screeningů a sledování rizikových novorozenců po propuštění do domácí péče.

Pozitivní výsledky a vysoká spokojenost rodičů na naší klinice je konsekvencí individuální péče a týmové spolupráce všech zúčastněných odborností.

 

Kurzy přípravy k porodu

Milé maminky, vzhledem k velkému zájmu o předporodní kurzy dochází ke změně. Předporodní kurzy budou probíhat pouze jednorázovou formou (individuální i skupinové).

 • Skupinový jednorázový kurz: 1 setkání v celkovém rozsahu 2,5 - 3 hodiny. Maximálně 6 maminek (s či bez doprovodu). Cena 800 Kč / 1600 Kč (pár).
 • Individuální jednorázový kurz: 1 setkání v rozsahu 1,5 hodiny pro maminku (s či bez doprovodu). Cena 1500 Kč.

Termíny předporodních kurzů jsou uveřejněny v objednávacím systému vždy k 15. dni měsíce na měsíc následující. Volba "Pro pacienty" - "Gynekologicko-porodnická klinika". Rodné číslo, prosíme, nevyplňujte. Pokud se kurzu účastní pár, zapisuje se pouze maminka.

Po příchodu prosím vyčkejte na recepci kliniky, kde si Vás vyzvedne porodní asistentka. 

V případě, že se nemůžete dostavit na Vámi vybraný termín, použijte prosím odkaz na zrušení návštěvy, který jste obdržela v potvrzujícím e-mailu.

Lektorkami kurzů jsou naše zkušené porodní asistentky.
Smyslem předporodních kurzů je vaše pozitivní naladění na blížící se porod. Poskytneme vám důležité informace a rovněž pomůžeme získat praktické návyky a dovednosti, které vám pomohou ulehčit období spojené s porodem a s péčí o novorozence v prvních dnech jeho života.

Náplň kurzu:

 • Předporodní období – fyzické a psychické změny v závěru těhotenství, příprava na porod, známky počínajícího porodu, kdy do porodnice + co s sebou do porodnice, příjem v porodnici
 • Porod – průběh porodu, doby porodní, možnosti tišení bolesti, role doprovodu u porodu, co je a není možné na naší klinice, úlevové polohy, využití aromaterapie, první 2 hodiny po porodu 
 • Šestinedělí ze strany matky – životospráva ženy po porodu – stravování, pitný režim, vylučování, hygiena, fyzická aktivita, sexualita po porodu
 • Kojení, šestinedělí ze strany novorozence – podpora laktace, výhody, zahájení kojení, kroky k úspěšnému kojení, polohy a správná technika kojení, péče o novorozence – základní informace.

 

 aktualizováno - 4/2023 dle stránek porodnice

Zpět do obchodu